فهرست استارتاپهای حوزه تامین سرمایه جمعی
  • 7 مورد
کارن کرادکارن کراد

کارن کراد

جذب سرمایه برای استارتاپ های ایرانی از سرمایه گذاران خبره

همبودگاههمبودگاه

همبودگاه

پلتفرمی برای همکاری بین صاحبان اثر، ناشران و مخاطبان

نیک استارترنیک استارتر

نیک استارتر

تامین سرمایه جمعی و حمایت از استارت اپ ها

حامی باشحامی باش

حامی باش

حامی باش یک روش جدید جذب حمایت‌های مالی مستمر بر اساس مفهوم ...

اسپانسراسپانسر

اسپانسر

پلتفرم ارزش گذاری استارت اپ، فرش سهام استارت اپ و جذب سرمایه

فاندورانفاندوران

فاندوران

بستر تامین مالی جمعی