فهرست استارتاپهای حوزه فینتک
  • 12 مورد
شتابدهنده انارشتابدهنده انار

شتابدهنده انار

شتابدهنده حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال

شتابدهنده تافرداشتابدهنده تافردا

شتابدهنده تافردا

شتابدهنده تافردا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

پولیتوپولیتو

پولیتو

پولیتو یک کیف پول الکترونیکی است با ابزارهای پرداخت QR، NFC، پرداخت ...

درگاه پرداخت پَکپِیدرگاه پرداخت پَکپِی

درگاه پرداخت پَکپِی

درگاه پرداخت پَکپِی یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

پرداخت نوینپرداخت نوین

پرداخت نوین

پرداخت نوین یک شرکت در شهر تهران می باشد

همیانهمیان

همیان

همیان یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نوین تکنوین تک

نوین تک

شتابدهنده در حوزه فین تک و اینترنت اشیا

ساختمونیاساختمونیا

ساختمونیا

با استفاده از این سامانه میتوانید از تمامی اعمال مربوط به مدیریت ...

بنیتبنیت

بنیت

بِنیت، یک هسته مرکزی ارائه خدمات مالی به کسب و کارهای علاقه‌مند ...