فهرست استارتاپهای حوزه پرداختهای موبایلی
  • 8 مورد
شبکه همراه آتی پیشبکه همراه آتی پی

شبکه همراه آتی پی

شبکه همراه آتی پی یک شرکت در شهر تهران می باشد

پانو (تجارت الکترونیک نیک پی)پانو (تجارت الکترونیک نیک پی)

پانو (تجارت الکترونیک نیک پی)

پانو (تجارت الکترونیک نیک پی) یک شرکت در شهر تهران می باشد

دیجی پی (نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)دیجی پی (نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)

دیجی پی (نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)

مجموعه‌ای پایدار و کامل از راهکارهای پرداختی با تمرکز بر پرداخت موبایلی

همراه پی(پژوهشگران عصر توسعه کویر)همراه پی(پژوهشگران عصر توسعه کویر)

همراه پی(پژوهشگران عصر توسعه کویر)

سیستم پرداخت درون برنامه ای موبایل

پی‌پینگ ( مانا تدبیر آوا تک)پی‌پینگ ( مانا تدبیر آوا تک)

پی‌پینگ ( مانا تدبیر آوا تک)

راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها

دنگی پالدنگی پال

دنگی پال

دنگی‌پال، راهکار پرداخت موبایلی!