فهرست استارتاپهای حوزه مراقبت بهداشتی منزل
  • 4 مورد
آزمایش آنلاینآزمایش آنلاین

آزمایش آنلاین

آزمایش آنلاین فرصتی است برای شما؛ اگر فرصت و امکان رفتن به ...

آنی آزماآنی آزما

آنی آزما

انجام خدمات نمونه گیری آزمایش خون در منزل

سیبوفنسیبوفن

سیبوفن

آزمایشگاهی و پزشکی

سین اپسین اپ

سین اپ

نرم افزار آزمایشگاه