فهرست استارتاپهای حوزه مواد پیشرفته
  • 1 مورد
عیارسازان دانش عیارسازان دانش

عیارسازان دانش

تمرکز این شرکت بر طراحی و ساخت قطعات فنی مهندسی برای اهداف ...