فهرست استارتاپهای حوزه صدا
  • 2 مورد
دیدابدیداب

دیداب

تونل صدا، دستگاهی ساخته‌ایم که صدا را در یک باریکه ی جهت ...