فهرست استارتاپهای حوزه پیام رسانی
  • 3 مورد
پیام رسان هدهدپیام رسان هدهد

پیام رسان هدهد

پیام رسان هدهد یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

پوشهپوشه

پوشه

خدمات اعلان (Push Notification) برای موبایل

لیمولیمو

لیمو

نرم‌افزار ارتباطات سازمانی، ارتباطات تیمی