فهرست استارتاپهای حوزه تکنولوژی کشاورزی
  • 3 مورد
آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinetآکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

استارت آپ IT Base کشاورزی و زیست فناوری

اگدروناگدرون

اگدرون

سامانه مدیریت کشاورزی

اسمارت بیناسمارت بین

اسمارت بین

کنترل آب و هوای هوشمند برای گلخانه ها