فهرست استارتاپهای حوزه تکنولوژی کشاورزی
  • 1 مورد
اسمارت بیناسمارت بین

اسمارت بین

کنترل آب و هوای هوشمند برای گلخانه ها