سُبحه سُبحه

سُبحه

سُبحه یعنی تسبیح، برای مردمی که یاد می‌کنند حق را.