فهرست استارتاپهای حوزه هوش مصنوعی
  • 4 مورد
روتیکروتیک

روتیک

شما با آینده ارتباط گرفته اید!

شرکت  ویرا سگال کاروشرکت  ویرا سگال کارو

شرکت ویرا سگال کارو

شرکت ویرا سگال کارو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

روپومیروپومی

روپومی

سرویس تست سه بعدی و مجازی عینک